Povinně zveřejňované informace o Svazku obcí Novoborska dle § 5 odst. 4 InfZ

Verze pro tisk

Důvod a způsob založení

Svazek obcí Novoborska byl založen v roce 1998 jako sdružení právnických osob. V roce 2001 došlo k jeho transformaci na dobrovolný svazek obcí a jeho činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Organizační struktura

Ing. Jan Sviták, předseda svazku, Bc. Marcela Novotná, 1. místopředseda svazku, Jiří Löffelmann, 2. místopředseda svazku, a 2 zaměstnanci kanceláře Svazku obcí Novoborska.

Kontaktní spojení

Svazek obcí Novoborska, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
kancelář: Okrouhlá 36, 47301 Nový Bor
úřední hodiny: pondělí, středa 8,00 – 14,00
mobil: 606 410 401 (asistentka svazku)
e-mail: dsokancelar@novoborsko.cz
datová schránka: xa9bngu

Bankovní spojení
Česká spořitelna Nový Bor číslo účtu 3292950369/0800. Svazek přidělí pro jednotlivé platby variabilní symbol.

IČ: 68955057
DIČ: CZ 68955057

Rozpočet
- uveden na www.novoborsko.cz

Svazek obcí Novoborska nezřizuje žádnou příspěvkovou organizaci.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá v kanceláři svazku v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce svazku, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo datovou schránkou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

• komu je žádost určena,
• jaká konkrétní informace je požadována,
• kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž v kanceláři svazku v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.
Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm. a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

• odvolání se podává písemně doručenkou na adresu obecního úřadu,
• odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

• zastupitelstvo obce - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
• krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka - Sazba

poskytnuté informace - zdarma

Materiálové náklady - kopírování
formát A4 - 2,- Kč/list
formát A3 - 4,- Kč/list
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) - 85,- Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) - 2,-Kč/list
Ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. - níže uvedené soubory.